Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, με κύριους άξονες:

 • την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Πελατών της και των εφαρμοζόμενων Προτύπων
 • τον διαρκή έλεγχο των διεργασιών και των λειτουργιών της
 • την επίτευξη καθορισμένων Στόχων Ποιότητας και
 • τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ

Οι δραστηριότητες της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Ποιότητας είναι:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • στην διατήρηση και ισχυροποίηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον κλάδο της ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών
 • στην συνεχή επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
 • στην ικανοποίηση των πελατών, των συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών
 • στην χρησιμοποίηση άριστου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού
 • στην χρησιμοποίηση άριστων υλικών
 • στην αποφυγή ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών μας
 • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • ελαχιστοποίηση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
 • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας