Περιβαλλοντική Πολιτική

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
  • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
  • την αποφυγή της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση και την λειτουργία της

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 που αφορά την:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

H εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και στην ανακύκλωση
  • Υλοποίηση υπηρεσιών με μειωμένες Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.